Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti za radionice NLP za decu

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako TIJANA VOJTEHOVSKI PR EDUKACIJA PCI INSTITUTE BEOGRAD obrađuje Vaše podatke o ličnosti, kao roditelja/zakonskog zastupnika deteta, i podatke o ličnosti Vašeg deteta za potrebe učestvovanja na radionici programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018, u daljem tektu: Zakon).

Ovo obaveštenje namenjeno je roditeljima/zakonskim zastupnicima dece i deci za potrebe učestvovanja na radionici programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere.

 

1. Naši kontakt podaci

 

TIJANA VOJTEHOVSKI PR EDUKACIJA PCI INSTITUTE BEOGRAD („PR Edukacija PCI“ ili „mi“) obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca, jer je odredio svrhu i način obrade i odgovoran je za obradu Vaših i podataka o ličnosti Vašeg deteta. Naši kontakt podaci su:

 

„TIJANA VOJTEHOVSKI PR EDUKACIJA PCI INSTITUTE BEOGRAD“

Koče Popovića 6, Beograd

Telefon: +381691122272 (ponedeljak-petak, 10:00h – 18:00h)

E-mail: info@pci.rs

 

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo, pravni osnov i svrha obrade

 

a) Podaci o ličnosti koje obrađujemo o Vama, kao roditeljima/zakonskim zastupnicima dece

U svrhu prijave na radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i to: identifikacione podatke (ime i prezime) i kontakt podatke (e-mail i broj telefona), po osnovu preduzimanje radnji na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona);

U svrhu realizacije radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i to: identifikacione i finansijske podatke, po osnovu izvršenja ugovora zaključenog sa Vama (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona);

U svrhe direktnog oglašavanja, odnosno u svrhe dostavljanja obaveštenja o novim programima i radionicama u okviru PR Edukacija PCI, možemo obrađivati Vaše kontakt podatke (podatak o e-mejlu) na osnovu pristanka (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona) ukoliko isti date za navedenu svrhu.

 

b) Podaci o ličnosti koje obrađujemo o Vašem detetu

U svrhu prijave na radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, obrađujemo identifikacione podatke (ime i prezime) i podatak o godinama Vašeg deteta, po osnovu preduzimanja radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona); U svrhu održavanja radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, obrađujemo identifikacione podatke (ime i prezime) Vašeg deteta, po osnovu ugovora zaključenog sa Vama (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona); U svrhu promocije PR Edukacija PCI na društvenim mrežama, na veb-sajtu www.pci.rs , kao i u elektronskim i štampanim brošurama i flajerima, možemo objavljivati fotografije i video zapise Vašeg deteta na osnovu pristanka (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona) ukoliko isti date za navedenu svrhu.

 

3. Rok čuvanja podataka o ličnosti

 

Vaše podatke o ličnosti i podatke o ličnosti Vašeg deteta u svrhe prijave i održavanja radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere obrađujemo do završetka radionica programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere za koje ste se prijavili, nakon čega se podaci o ličnosti brišu.

Vaše podatke o ličnosti u svrhu realizacije radionice programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere za koje ste prijavili dete obrađujemo 10 (deset) godina od završetka programa „Obrni igru“ NLP za decu i tinejdžere u skladu sa poresko-računovodstvenim propisima, nakon čega se podaci o ličnosti brišu.

U slučaju da nam date pristanak da Vaše podatke obrađujemo u svrhe direktnog oglašavanja, odnosno u svrhe dostavljanja obaveštenja o novim programima i radionicama u okviru PR Edukacija PCI, odnosno da podatke o ličnosti Vašeg deteta obrađujemo u svrhu promocije PR Edukacija PCI na društvenim mrežama, na veb-sajtu www.pci.rs, kao i u elektronskim i štampanim brošurama i flajerima putem objava fotografija i video zapisa Vašeg deteta, Vaše podatke o ličnosti i podatke o ličnosti Vašeg deteta ćemo obrađivati do podnošenja prigovora, odnosno opozova Vašeg pristanka, u kom slučaju smo dužni da brišemo podatke o ličnosti odmah po prigovoru, odnosno opozivu. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

4. Primaoci podataka o ličnosti (sa kim delimo Vaše podatke i podatke o ličnosti Vašeg deteta)

Podatke o ličnosti delimo sa:

 

1) POWER OF COMMUNICATION INSTITUTE D.O.O BEOGRAD, kao pružaocem usluga administrativno-tehničke podrške, kao i u svrhu promovisanja programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere na veb-sajtu www.pci.rs, i

 

2) Predavačem Marijom Minić ispred MARIJA MINIĆ PR AGENCIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU EDUTEAM BEOGRAD, u svrhu održavanja radionica programa “Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere,

 

3) Sa kompanijama MetaPlatforms Inc i Microsoft Inc kao provajderima društvenih mreža Facebook, Instagram i LinkedIn i posetiocima veb-sajta www.pci.rs, ukoliko nam date pristanak za objavljivanje fotografija/video zapisa Vašeg deteta;

 

4) Sa agencijom koja je angažovana da pravi promo materijale sa radionica.

 

5. Prenos podataka o ličnosti u druge države

 

Prijavom na radionicama programa „Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, prenosimo Vaše i podatke o ličnosti Vašeg deteta u Holandiji, s obzirom da se serveri www.pci.rs nalaze u toj zemlji.

Kako se Francuska nalazi na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, prenos podataka o ličnosti vrši se na osnovu primerenog nivoa zaštite (član 64. Zakona).

Pored toga, ukoliko nam date Vaš pristanak za objavljivanje fotografija deteta, a budući da se serveri kompanija MetaPlatforms Inc i Microsoft Inc nalaze izvan teritorije Republike Srbije, prenos se vrši u zemlje za koje se po zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti a u slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge zemlje (koje nisu obuhvaćene napred navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65, a u vezi sa članom 69 Zakona.

 

6. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

 

U vezi sa obradom Vaših i podataka o ličnosti Vašeg deteta ostvarujete sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade i pravo na prenosivost podataka.

Istovremeno, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim Zakonom.

Kontakt podaci Poverenika su Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs, telefon: +381 11 3408 900.

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 

7. Obaveznost davanja podataka

 

Davanje Vaših i podataka o ličnosti Vašeg deteta i to: identifikacioni podaci za Vas i Vaše dete (ime i prezime), podatak o godinama Vašeg deteta i Vaš kontakt podatak (telefon i e-mejl) u svrhu prijave na radionice programa „Obrni igru” NLP za decu i tinejdžere, neophodan je uslov za prijavu na treninge i edukaciju. U slučaju nedavanja podataka, nećete biti u mogućnosti da prijavite Vaše dete na odgovarajuće treninge i edukacije, odnosno nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajaću uslugu.

 

8. Pravo na opoziv pristanka

 

U slučajevima u kojima smo naveli da obradu podataka o ličnosti zasnivamo na Vašem pristanku, napominjemo da je davanje pristanka potpuno dobrovoljno i ne predstavlja zakonski ili ugovorni uslov, niti je preduslov za zaključivanje bilo kakvog ugovornog odnosa sa nama.

Ukoliko ste saglasni da nam date pristanka za obradu podataka o ličnosti, isti možete povući u bilo kom trenutku podnošenjem zahteva za opoziv putem e-mail adrese info@pci.rs i putem pošte na adresu sedišta PR Edukacija PCI. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

9. Završne odredbe

 

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, kao i sve njene izmene, se objavljuje na internet stranici https://pci.rs/nlp-za-decu/.

Poslednja verzija: 19.04.2023. godine.

OZNAČAVANJEM KUĆICE PORED OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIK POTVRĐUJE DA JE ISTU PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTO